Chairman:

Asterios Deligiannis

Members:

Konstantinos Alexandris
Serafeim Alexiou
Athanasios Anastasiou
Vassilios Barkoukis
Kosmas Christoulas 
Stella Douka
Eleni Fotiadou
Christos Galazoulas
Athanasios Giannakos
Eugenia Giannitsopoulou
Georgios Giatsis
Georgios Grouios
Dimitrios Hatzimanouil
Vasileia Hatzitaki
Dimitrios Hatzopoulos
Dimitrios Loupos
Vassiliki Manou
Georgios Mavromatis
Thomas Metaxas
Vassilios Mougios
Sofia Papadopoulou
Michail Proios
Theofanis Siatras
Evangelos Sikaras
Charalambos Tsorbatzoudis
Georgios Tzetzis
Georgios Zagelidis